رگرسیون خطی با وزن محلی (رگرسیون وزنی محلی) در پایتون

در این نوشتار، با پیاده‌سازی یک الگوریتم غیرپارامتری به نام رگرسیون خطی وزنی محلی آشنا می‌شویم. بدین منظور، ابتدا نگاهی به تفاوت بین الگوریتم‌های یادگیری پارامتری و غیرپارامتری خواهیم انداخت. سپس تابع وزن‌دهی و تابع پیش‌بینی را توضیح خواهیم داد. در انتها، پیش‌بینی‌های تولیدشده را با استفاده از کتابخانه‌های NumPy و Matplotlib پایتون مصورسازی خواهیم […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy