خلاصه کتاب راه اندازی کسب و کار-بخش دوم

در گام دوم که اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺣﻠﻰ برای رسیدن به یک کسب و کار موفق نام دارد لازم است بدانیم که از ﺑﺎزارﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ (ﺑﺎزار ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺣﻠﻰ) ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺰرگ ﺑﺮوﻳﻢ. ﺑﺎزار ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮﺳﻴﻢ. از ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن‌ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

1. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن درون ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ را ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻨﻨﺪ.

2. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن درون ﺑﺎزار ﭼﺮﺧﻪ‌ى ﻓﺮوش ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ دارﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ارزش اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن شما ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ﺑﻰ آﻧﻜﻪ از ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺑﻬﺮه ورى ﺷﺎن ﻛﻢ ﺷﻮد.

3. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت «دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن» در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد، ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزﺷﻰ از اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره‌ى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پس به طور خلاصه می توان اینگونه گفت که شما برای انتخاب بازار؛ باید جامعه هدف خود را به دقت شناسایی کنید و از بازارهای کوچک انتخاب کنید تا به تدریج رشد کنید و به پیش بروید.

گام دوم رو با هم برداشتیم و قصد داریم تا در مسیر رسیدن به کسب و کاری موفق قدم سوم را برداریم.

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ متمرکز کنید، ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮى در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﻰ و ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻳﻜﻰ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺟﺪاﻳﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺺ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺮ:

– ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ: ﺷﺨﺼﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮار ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﻣﻰ ﺧﺮد.

– واﺣﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى: ﻓﺮد (اﻓﺮادى) ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ‌ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﺑﺨﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

ﻗﻬﺮﻣﺎن : ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮى، ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺨﺮد. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد او ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ.

– ﺧﺮﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدى اﺻﻠﻰ (اوﻟﻴﻪ): ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل را دارد. ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ.

– ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاران، دارﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪرت ﻟﻐﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ، اداره ى ﺧﺮﻳﺪ و ﻏﻴﺮه: اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺮﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدى اﺻﻠﻰ ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ.

وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه اى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ‌ﺗﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

– ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

– ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻰ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

– ﺑﺎزه‌ى درآﻣﺪى آﻧﻬﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟

– ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ آﻧﻬﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟

– ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻰ‌دﻫﺪ؟

– از ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ‌ﺗﺮﺳﻨﺪ؟

– ﻗﻬﺮﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﻴﺴﺖ؟

– ﺑﺮاى ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰ روﻧﺪ؟ ﺑﺮاى ﺻﺮف ﺷﺎم ﭼﻪ ﻃﻮر؟ ﭘﻴﺶ از ﻛﺎر؟

– ﭼﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ را ﻣﻰ‌ﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ ﻛﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﻦ؟

– دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺲ اﻧﺪاز؟ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻰ ﺧﻮب از ﻣﺤﺼﻮل؟ ﻓﺸﺎر رﻗﺒﺎ؟

– ﭼﻪ ﭼﻴﺰى آﻧﻬﺎ را ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟

این موارد را با حرفه و کسب و کار خود مطابقت دهید و نسبت به آن بومی سازی کنید تا بتوانید بیشترین بهره برداری را داشته باشید.

در قدم چهارم باید بدانید که از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻧﺪازه‌ى ﺑﺎزار ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺣﻠﻰ را تعیین ﻛﻨﻴﺪ. از ﻋﺪد اﻧﺪازه‌ى ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻴﺎز دارد ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﻪ‌ى ﺷﺮوع، اﻧﺪازه‌ى ﺑﺎزارى را ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻛﻞ ﺑﺎزار در دﺳﺘﺮس ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‌اى ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺪ در ﺻﺪى از ﺑﺎزار ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ ى ﺷﻤﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻪ‌ى ﺑﺎزارﺗﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮى ﺑﺮون ﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮده اﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮى دﻗﻴﻖ‌ﺗﺮ از ﺑﺎزارﺗﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻫﺎى ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار و ﺑﺮون ﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮدن، ﺑﺪون ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻰ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻳﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻇﺮاﻓﺖ‌ﻫﺎ از ﻗﻠﻢ ﻣﻰ‌اﻓﺘﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ.

در مسیر موفقیت کسب و کار در حال قدم زدن بودیم که به گام پنجم رسیدیم:

ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ را از ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﻰ از آن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﭘﺎﻳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻌﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ى ﻣﺸﺘﺮى ﻫﺪف ﺑﻮد، ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮى اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎزار ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺗﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ. ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﻳﺠﺎد آن ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ واﻗﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ و ﺑﺮآﻣﺪه از ذﻫﻦ.

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اعضای تیم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ‌ى ﺑﺎزار ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺑﺎزارى را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﻰ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎى ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎﻳﺘﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺸﺨﺼﻰ را درﺑﺎره‌ى ﻣﺸﺘﺮى اﺻﻠﻰ در ﺑﺎزار ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰ‌ﻓﺮوﺷﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻞ ﺗﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ دارﻧﺪ و واقعا ﻛﺎرﺑﺮﻧﻤﺎ را درك ﻣﻰ‌ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰﺷﺎن را ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮى ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.

در گام ششم ﻣﺤﺼﻮل را از دﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻪ از دﻳﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل اﻋﺘﺮاف می‌کنید ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً درﻣﻮرد ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﻣﺸﺘﺮى ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻨﺪ؟

اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻰ ﺑﺼﺮى از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد و ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺘﺨﺎب آن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﻨﺪ. ﺻﺮف ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﺪ (ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً از »ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮى« ﻣﻰ ﺷﻮد) ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻘﻰ ﺑﺮاى درك ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﭘﻴﺶ رو در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

نوبت به هفتمین گام در مسیر راه اندازی کسب و کار می‌رسد. در این مسیر ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮى ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻳﻦ باشید ﻛﻪ ﺑﻪ زور ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ بود ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن در درﻳﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﮔﻢ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﺼﻮل در اﺻﻞ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ، ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺼﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى آﮔﺎﻫﻰ ﻫﺎى ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻰ در ﻣﻰ‌آﻳﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺪون درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺳﺎﺳﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻃﻰ ﻛﺮدن آن ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺘﺎن ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻰ وﺟﻮد دارد.

ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮوﺷﻮر و فضای ﺑﺼﺮى ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎرى در دورﻧﻤﺎى ﻣﺤﺼﻮل از دﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮى را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﭘﺲ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻴﻤﺘﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.

,

Related Posts

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست