آرزوی بزرگترین سوپراپ آموزشی ایران

در مورد پروژه اصلی لایو بوک که استفاده از هوش مصنوعی برای شخصی سازی به جای مشق نوشتن سنتی است، توضیحاتی با جزئیات ارائه کنید. ما مجموعه ای از محصولات آموزشــی را توسعه داد ه ایم یا درحال توسعه هستیم. جهت حرکت ما در این حوزه به سوی پوشش کامل فرایند آموزش از طریق محصولات مختلف اســت که همگی از یک هسته هوشمند مرکزی(AI Core)  نیرو میگیرند. هدف ما،ایجاد تحول عمیق آموزشی در ایران و همراستا کردن مسیر یادگیری با رویکردهای آموزشی و تکنولوژی نوین در جهان اســت. ماموریتی که ما برای خود تعریف کرده ایم این اســت که با فراهم کردن زیرساختهای فنی و مفهومی لازم، مسیر ایــن تحــول را بــرای متخصصان آموزشی و هوش مصنوعی ریل گذاری کنیم. بــرای ایجــاد الگوریتم های مختلف هوش مصنوعی ابتدا نیــاز بــود کــه بتوانیم مفاهیم آموزشی در دروس گوناگون را مشخص کنیم و ارتباطات بیــن ایــن مفاهیم در هــر درس و بین دروس مختلف را به دست بیاوریم. طــی بیش از یک سال گذشته تمرکز هسته اصلی تیم لایو بوک بــر ایــن مسئله معطوف بوده است؛کارگروهی

متشکل از متخصصان کلان داده، هوش مصنوعی، استراتژی آموزشی و فنـاوری اطلاعات به همراه تیم های تخصصی آموزشی برای طراحی و ایجاد زیرساخت این هوش مصنوعی تلاش کرده انــد؛ در واقع ایــن زیرساخت، گرافی بســیار پیچیده و بــزرگ با انواع گره های مختلف و ارتباطات متنوع است که در طول زمان بزرگ و بزرگتر میشود. ایــن یک فرآیند پیچیده و پرچالش اســت. در آینده می توان از ایــن هســته هوشمند برای بسیاری از محصولات تخصصــــی آموزشی و کمک آموزشی بهره گرفت و انواع هوش های مصنوعی آموزشی را بر این بستر تربیت کرد و به تحول هوشمند آموزش رسید. نگاه ما در این مسیر به تحولاتی است که اثرگذاری بلندمدت و دنباله دار خواهند داشت.

اولین محصولی که بر اساس این گراف آموزشــی درحال توسعه آن هستیم، ســامانه ای اســت کــه برای سنجش/ آموزش دانش آموزان به کار میرود. شــاید واژه مشق در اینجا زیاد درست به نظر نیاید؛ مشق در آموزش سنتی دسـتورات و تمرین هایی اســت کــه بـدون در نظر گرفتن سطح دانش و مهارت با یک نسخه به صورت یکسان به همه دانش آموزان داده می شــود. هدف از مشق، تمرین بیشتر در خانه است و معلم با تصحیح مشق میتواند نقاط ضعف دانش آموزان را بداند ولی آیا یک نسخه برای همه مالک خوبی برای سنجش تمرین خوبی برای همه است؟ البته که نه. برای دانشآموزی که مطلب را کاملا درک کرده و به دنبال یادگیری بیشتر اســت و آنهایــی کــه پیش نیازهای درس راهم نمی دانند، نمی توان یک نسخه ارائه کرد. معلــم نیــز زمــان کافــی در اختیــار نــدارد کــه بــرای هر دانش آموز مشــق جداگانه تعیین کند و در نتیجه مشــق سنتی تاثیر زیادی بر ارتقای مهارت عمومی دانش آموزان نمی گذارد. اما بــا هوش مصنوعی میتوان مســیر آمــوزش هــر دانش آموز را به صورت شخصی سازی شده مشخص کرد. به همین منظور ایــن پــروژه را تعریف و شروع کردیم. ایــن ســامانه همانطور که گفتم از هسته هوشـمند لایوبوک قــدرت میگیــرد و بــه عنــوان دســتیار معلــم کار خواهــد کــرد؛ معلــم کافــی اســت سرفصل هایی را که سر کلاس درس داده اســت، مشخص کند یا به طور ساده بــرای ســامانه مشخص کند از چه صفحه تا چه صفحه ای را تدریس کـرده اســت. ســامانه می تواند بر اساس گراف آموزشی و الگوریتمهای هــوش مصنوعــی بــه عنــوان تمریــن در خانه بــرای هــر دانش آموز مسیر شخصی سازه شده او را به پیش ببرد. به طور خیلی ساده به اینصورت است که سوالی که برای دانش آموز یک و دو مطرح می شــود بر اساس شناخت قبلی سامانه از آنهاست و ممکن است با هم فرق کند و براسـاس پاسخهای دانش آموزان سوالات بعدی هر کدام متفاوت خواهد بود.

 

میخواهیم مداخله فناورانه در ساختار آموزشــی بکنیم؛ یعنی کمک کنیم که فرآیندهای آموزشــی تغییر کنند و این بینش ایجاد شــود که برای مدرن شدن آموزش در ایران، آموزش باید به یک فرآیند شخصی سازی شده تبدیل شود و آموزش به هر شخصی براساس نیازهایش طراحی شود. ما در حال تولید زیرساختی هستیم که یادگیری شخصی سازی شده روی آن سوار شود. وقتی از هوش مصنوعی در آموزش صحبت میکنیم،از گرافی از مفاهیم حرف میزنیم که تمامی سرفصلهای آموزشی ایران را به هم مرتبط میکند». این جملات بخشی از صحبتهای علی منصور بود. هم بنیانگذار لایو بوک با هدف انجام یک کار بزرگ فعالیت میکند؛ یعنی تغییر فرآیندهای سنتی آموزش در ایران. ایدهای  نو که حتی در سطح جهان هم تازگی دارد. علی و همکارانش با پروژه بزرگ لایو بوک هزینه های بالای کلاسهای خصوصی و منابع سنتی کمک آموزشی را حذف میکنند. برای تحقق ایــن ایده از هوش مصنوعی و تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده کرده اند. با ایــن پروژه، هیچ دانش آمــوزی به خاطر شرایط مالی اش از رسیدن به دانشگاههای معتبر و سطح آموزشی بالا و کسب موقعیت های بهتر در جامعه، محروم نمی ماند. تاکنون بیش از ۱ میلیون کاربر روی لایو بوک حضور داشته اند و این پروژه چندین بار جذب سرمایه داشته و امیدهای زیادی در فضای آموزشی ایران ایجاد کرده است. در ادامه، گفتگوی «شنبه» با علی منصور را میخواند.

نوشته آرزوی بزرگترین سوپراپ آموزشی ایران اولین بار در هفته‌نامه شنبه. پدیدار شد.

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy