مشاوره استراتژی

تعریف چشم انداز، ماموریت و اهداف کلان تدوین استراتژی های سازمانی و تجاری اجرای استراتژی ها کنترل و به روز رسانی استراتژی ها

اهمیت مدیریت استراتژیک

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

 • اهداف
 • مزایا
 • کاربردها
 • فرایندهای اجرایی
 • ابزارها

مدیریت استراتژیک

تجزیه و تحلیل سازمان

کنترل و ارزیابی استراتژی ها

تحقیقات، اندازه گیری، پایش، آنالیز و ارزیابی عملکرد

بکارگیری ابزارهای مختلف

 1. Benchmarking
 2. Balanced scoreboard
 3. GE McKinsey Matrix
 4. The BCG Matrix
 5. Ansoff Strategy Matrix
 6. QSPM
 7. PESTEL
 8. GSM
 9. CPM
 10. EFE-IFE Matrix
 11. SPACE Matrix
 12. Porter 5 Forces
 13. Familiarity Matrix
 14. Marketing Mix
 15. Industry Cost Curves
 16. Supply and Demand Curves
 17. Customer Journey Map
 18. The McKinsey 7-S
 19. SWOT
 20. BPMS
 21. Profitability
 22. Pricing Case
 23. Market Entry
 24. Market Size and Market Share Analysis
 25. Customer Life Time Value Analysis
 26. Value Chain Analysis
 27. Three Horizons
 28. Directional Policy Matrix
 29. Time Tracking Tools
 30. CRM
 31. Project Timeline Management Tools
 32. Survey Tools for Interfacing With Client Employees
 33. Lean
 34. Product Life Cycle
 35. KPI
 36. OKR
 37. MBTI – DISC

تدوین استراتژی

پیاده سازی و اجرای استراتژی

ایجاد، ارزیابی و انتخاب استراتژی

تفکر استراتژیک و فکرافزارهای مربوطه

ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش

تصمیم گیری و تصمیم سازی

مدیریت تغییر و تحول سازمانی

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فناورهای‌ها

مدلها، روشها و ابزارهای مورد استفاده

فهرست