مشاوره و ارائه راهکارهای تخصصی شهر هوشمند

اهمیت شهر هوشمند

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

 • اهداف
 • مزایا
 • کاربردها
 • فرایندهای اجرایی
 • ابزارها

شهر هوشمند

راهکارهای متنوع در زمینه های زیر

الف- مردم هوشمند (سرمایه انسانی و اجتماعی)

 • میزان مشروعیت
 • میل به یادگیری مادام العمر
 • کثرت اجتماعی و قومی
 • انعطافپذیری
 • خلاقیت
 • بین المللی بودن / تفکر باز
 • مشارکت در زندگی اجتماعی

ب- اقتصاد هوشمند (رقابت پذیری)

 • روحیه نوآورانه
 • کارآفرینی
 • تصویر اقتصادی و علائم تجاری
 • بهره وری
 • انعطافپذیری بازار کار
 • شمول بین المللی
 • توانایی تحول/دگرگونی

پ- جابجایی هوشمند (حمل ونقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات)

 • دسترسی محلی
 • دسترسی بین المللی
 • دسترسی به زیرساختهای فناوری ارتباطات و اطلاعات
 • سیستم حمل و نقل پایدار، ایمن و نوآورانه

ت- حکمروایی و دولت هوشمند ( مشارکت)

 • مشارکت در تصمی مگیری
 • خدمات اجتماعی و عمومی
 • حکومتمداری شفاف/ حکمرانی شفاف
 • دیدگاه استراتژی سیاسی

ث- زندگی هوشمند (کیفیت زندگی)

 • امکانات فرهنگی
 • شرایط بهداشتی و سلامت فردی
 • کیفیت مسکن و تسهیلات آموزشی و جذابیت های توریستی
 • انسجام اجتماعی

ج- محیط زیست هوشمند (منابع طبیعی)

 • پتانسیلهای طبیعی
 • آلودگی
 • حفاظت محیطی
 • مدیریت منابع پایدار

ارائه راهکارهای موردی زیر:

روشنایی هوشمند

پارکینگ هوشمند

کشاورزی هوشمند

مدیریت هوشمند پسماند

ساختمان هوشمند

چراغ راهنمایی و رانندگی هوشمند

انرژی هوسمند

انتخاب صحیح فناوری ها

هوش مصنوعی در شهر هوشمند

اینترنت اشیاء در شهر هوشمند

حسگرها در شهر هوشمند

بلاکچین در شهر هوشمند

مشاوره تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حرکت به سمت تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند

فناورهای‌ها

مدلها، روشها و ابزارهای مورد استفاده

فهرست