مشاوره و ارائه راهکارهای تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات

اهمیت مدیریت و فناوری اطلاعات

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

 • اهداف
 • مزایا
 • کاربردها
 • فرایندهای اجرایی
 • ابزارها

مدیریت و فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 • طراحی و تدوین کاتالوگ خدمات فنی و تجاری دپارتمان فناوری اطلاعات
 • ارزیابی میزان بلوغ واحد میز خدمت (Service Desk) جهت استقرار آن در سازمان
 • طراحی ساختار میز خدمت (Service Desk) متناسب با خدمات، ساختار سازمانی، تنوع مشتریان و خدمات سازمان
 • طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان
 • ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه
 • بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  ITIL
 • طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد  ISO/IEC 20000
 • استقرار چارچوب ها و استانداردهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL v4 ، eTOM ، ISO/IEC 20000

مدیریت حاکمیت فناوری اطلاعات

 • پیاده‌سازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب COBIT 5
 • ارزیابی بلوغ حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی COBIT 5

مدیریت امنیت و تداوم کسب و کار Business Continuity Management

 • شناسایی و تحلیل ریسکهای فناوری اطلاعات منطبق با استاندارد ISO/IEC 31000 و بهروش M_o_R
 • طراحی طرحهای استمرار کسب و کار (BCP) و برگزاری مانورهای آزمایشی
 • طراحی فرآیندهای مرتبط با استمرار کسب و کار (Business Continuity Management) و استمرار خدمات فناوری اطلاعات (IT Service Continuity Management)
 • طراحی سیاستهای امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات (IT Security Policies) متناسب با اولویتهای سازمان و مجموعه خدمات در حال ارائه
 • طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استانداردISO/IEC 22301
 • طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استانداردISO/IEC 27001

مراحل کاری در حوزه های ITIL-V4 و COBIT-5

 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای 37 گانه COBIT-5
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای استراتژی خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای طراحی خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای جاری سازی خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای عملیات و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای بهبود مستمر خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی مدیریت فرآیندهای ITIL و ISMS در سازمان
 • طراحی روش های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای ITIL و ISMS در سازمان
 • چابک سازی فرایندهای ITIL و ISMS در سازمان
 • تعیین عوامل کلیدی موفقیت (CSF) و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)

مشاوره تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حرکت به سمت تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند

فناورهای‌ها

مدلها، روشها و ابزارهای مورد استفاده

فهرست