مشاوره مدیریت نوآوری و فناوری

اهمیت مدیریت نوآوری و فناوری

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

مدیریت نوآوری و فناوری

طراحی ساختار تحقیق و توسعه

ارزشگذاری فناوری

مدیریت دانش

توسعه محصول جدید

نوآوری مستمر و باز

انتقال فناوری

تدوین نقشه راه و استراتژی نوآوری و فناوری

تجاری سازی فناوری

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست