مشاوره مدیریت منابع انسانی

اهمیت مدیریت منابع انسانی

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

مدیریت منابع انسانی

طراحی ساختار سازمانی

عارضه یابی بلوغ فرایندهای منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

توسعه شایستگی

توسعه فردی و سازمانی

منتورینگ

کوچینگ

مشاوره

آموزش

ایجاد فرهنگ سازمانی

طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد

تدوین استراتژی منابع انسانی

ساخت و توسعه برند کارفرمایی

نگرش سنجی کارکنان و ارائه راهکارهای بهبود

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست