مشاوره و ارائه راهکارهای تخصصی مهندسی و معماری نرم افزار

اهمیت مهندسی و معماری نرم افزار

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

مهندسی و معماری نرم افزار

مدل های فرایند توسعه نرم افزار

فرایند توسعه نرم افزار Software Development Process و چرخه تولید نرم افزار SDLC

مدل فرایند آبشاری Waterfall

مدل فرایند توسعه نرم افزار چابک Agile و اسکرام Scrum

مدل فرایند توسعه نرم افزار افزایشی و تکاملی

مدل فرایند توسعه نرم افزار وی V شکل V-Shaped

مدل فرایند توسعه نرم افزار حلزونی Spiral

معماری طراحی و تولید نرم افزار

Domain Driven Design – DDD

معماری سروسی گرا

تحویل مستمر Continuous Delivery

تجمیع مستمر Continuous Integration

مدلسازی برای سیستم های نرم افزاری و توسعه ای

uml یا همان unified modeling language یک زبان استاندارد مدلسازی برای سیستم های نرم افزاری و توسعه ای

تحلیل نرم افزار و پلتفرم های سازمانی

تست عملکرد نرم افزار

چرخه حیات نرم افزار و تست نرم افزار SDLC STLC

DevOps

SVN

GIT

مشاوره تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حرکت به سمت تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند

فناورهای‌ها

مدلها، روشها و ابزارهای مورد استفاده

فهرست